Finansiella kostnader?

Frågad av Sara. Sorterad i Finans & Affärer

Jag undrar lite vad som egentligen ingår och kan räknas som finansiella kostnader när det gäller företag?
Hade varit tacksam om någon kunde komma med lite konkreta exempel

1 Svar

Bästa svaret

Till finansiella kostnader hör räntekostnader och liknande resultatposter. T ex räntekostnader på banklån, dröjsmålsräntor på leverantörsskulder, kursdifferenser på finansiella tillgångar och finansiella skulder. Till finansiella kostnader hör även eventuella förluster på värdepapper som inte utgör lager i din rörelse.
Bankkostnader, t ex avgift för uppläggning av lån, årsavgifter etc) räknas dock till övriga externa kostnader.

(5) (0) - Svar av Brun7 för 4 månader sedan

Ditt svar på frågan